Algemene Voorwaarden 3D Triatlon

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden onder de noemer 3D Triatlon Algemene voorwaarden en reglement

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: drie losstaande evenementen maken deel uit van de 3D Triatlon: Nationaal Park Nieuw Land Zwemtocht, Crossen door de Bossen en de Oostvaardersrun.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan één of meerdere evenementen onder Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersonen waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. Voor Nationaal Park Nieuw Land is dit Triple Performance Sport, voor Crossen door de Bossen is dit Staatsbosbeheer Kotterbos. De organisatie van de Oostvaardersrun vindt plaats in opdracht van Staatsbosbeheer.
  5. Product/Dienst: aanvullende producten of diensten die bij het inschrijven voor een Evenement zijn opgenomen in de Overeenkomst.
  6. Leverancier: de partij die de aanvullende Producten of Diensten levert.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar voor een afstand gemarkeerd als ‘kids’-afstand of een minimumleeftijd van 14 jaar voor alle overige afstanden bereikt hebben.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk de dinsdag voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Inschrijfgelden zijn bepaald op basis van het moment dat de Deelnemer zich voor het Evenement inschrijft.

2.4. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer.

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Bij een annulering door de deelnemer worden inschrijfkosten gerestitueerd tot uiterlijk 2 maanden voor het betreffende Evenement. In die periode daarna is geen restitutie van het inschrijfgeld meer mogelijk.

3.2. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

3.3. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

3.4 Uitzondering op artikel 3.3 is een annulering van het Evenement in geval van Corona door de Organisator. In dat geval krijgt de Deelnemer de optie aangeboden voor een restitutie van de waarde van het inschrijfgeld minus 5 euro administratiekosten.

Deze regeling is niet van toepassing als de Deelnemer zijn of haar individuele inschrijving annuleert, maar enkel bij annulering door de Organisator.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4.7. De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Deelnemer ontvangt na afloop van de wedstrijd mogelijk een oproep middels sms van de Organisator met een oproep feedback te leveren ter evaluatie. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer worden gedeeld met MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijsten.

Indien een Deelnemer besluit aanvullende Producten of Diensten aan te schaffen of af te nemen die door Organisator in het inschrijfformulier worden aangeboden worden de strikt noodzakelijke persoonsgegevens om het product of dienst te leveren gedeeld met de betreffende Leverancier.

Overzicht Producten/Diensten en Leveranciers:

  • Huur Wetsuits: Bijvoet Sport
  • Huur Fietsen en helmen: SEC Survival

Organisator handelt in lijn met de geldende AVG