Marker Wadden Plus: toekomstbestendig maken natuureilanden en meer natuurwinst Markermeer

Natuurmonumenten en Markerzand willen met het plan ‘Marker Wadden Plus’ de natuureilanden Marker Wadden uitbreiden en de huidige kustlijn verstevigen. Slim gebruikmaken van huidige zandwinning in het Markermeer is daarbij de sleutel. Ecologie en economie gaan op deze manier hand in hand. Beide partijen hebben een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken.


Marker Wadden zijn de nieuwe en innovatief aangelegde natuureilanden in het Markermeer. Nieuwe natuur komt tot ontwikkeling, onder en boven water, en de waterkwaliteit verbetert. Maar voor een gezond en toekomstbestendig Markermeer zijn meer maatregelen nodig. Daarnaast blijkt het ontwerp van Marker Wadden op sommige plekken kwetsbaar door stroming en bij extreme stormen en hoogwater. Roel Posthoorn van Natuurmonumenten: “In lijn met onze oorspronkelijke droom wil Natuurmonumenten Marker Wadden laten groeien. Uit onderzoek blijkt dat de natuureilanden de natuur en de waterkwaliteit van het Markermeer verbeteren, dus onze wens is alleen maar groter geworden. Tegelijkertijd willen we Marker Wadden zoals ze nu al is aangelegd, beter beschermen. We hebben samenwerking en financiering voor het plan gevonden bij het bedrijfsleven. Met Markerzand willen we zandwinning en natuurontwikkeling combineren. Het gebruik maken van natuurlijke processen blijft de basis, net als bij de aanleg van de Marker Wadden”.


Meer nieuwe natuur
Markerzand - een v.o.f. gevormd door Boskalis Nederland, Van Oord, Deme groep en Mineralis - heeft een vergunning om in het Markermeer zand te winnen. Het zand ligt onder een slib- en kleilaag die moet worden afgegraven om bij het zand te komen, en met schepen moet worden afgevoerd. “Juist dàt af te voeren materiaal willen we gezamenlijk gebruiken bij ‘Marker Wadden Plus’” aldus Jeroen Dekker van Markerzand. In feite gaat het om verplaatsing van zandwinning van het midden van het Markermeer naar de buurt van Marker Wadden. Het materiaal kan ter plaatse gebruikt worden en hoeft dan niet afgevoerd te worden in schepen. Dekker: “Door het slib en kleiachtige materiaal niet af te voeren maar direct toe te passen, kunnen we Marker Wadden verder versterken en uitbreiden. We zien dus kansen om de natuur verder te ontwikkelen door kosten te besparen bij de winning van zand. Uit het onderzoek moet blijken of we zo ongeveer 1.000 hectare nieuwe (onderwater)natuur kunnen aanleggen en de bestaande eilanden kunnen verstevigen”.


Onderzoek naar haalbaarheid
Natuurmonumenten en Markerzand starten gezamenlijk een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. In het onderzoek staat centraal of het plan technisch uitvoerbaar is, de benodigde vergunningen verkregen kunnen worden, er voldoende maatschappelijk draagvlak voor is en of het plan en de werkzaamheden emissiearm uitgevoerd kunnen worden. Het onderzoek duurt naar verwachting één jaar. Bij een positieve uitkomst streven Natuurmonumenten en Markerzand naar het sluiten van een langjarige samenwerkingsovereenkomst om het plan daadwerkelijk uit te voeren.

 

Bron: Natuurmonumenten (18 juni 2024)